Fungicidin Léčiva masť 10 g

Kód tovaru:

EAN: 8594739200401

2,60 € s DPH

Jednotková cena za kg260,00 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

Zakúpením tohto produktu môžete získať až 2 vernostné body. Za obsah košíka získate celkovo 2 body, ktoré môžu byť prevedené na zľavový kupón v hodnote 0,02 €.


O produkte

Fungicidin sa používa na liečbu kvasinkových infekcií kože (medzi prstami, v záhyboch kože), nechtového lôžka ako doplnková liečba vaginálnych mykóz u dospelých,detí i dojčiat. Liek môžu používať aj tehotné a dojčiace mat

Detaily

Indikácie: Liečivo nystatín tlmí a zastavuje rast kvasiniek a niektorých ďalších nižších húb. Nevstrebáva sa z povrchu kože a sliznice. Fungicidin Léčiva masť môžu používať dospelí, mladiství aj deti od novorodeneckého veku na liečbu kvasinkových ochorení kože a slizníc. Liek môžu používať ťarchavé a dojčiace ženy. Liek sa môže podávať aj intravaginálne.

Kontraindikácie: Fungicidin Léčiva masť sa nesmie používať pri známej precitlivenosti na nystatín alebo inú zložku lieku, najmä na lanolín. V prvých troch mesiacoch ťarchavosti sa neodporúča vnášať Fungicidin Léčiva masť do pošvy.

Tehotenstvo a dojčenie: Nystatín sa nevstrebáva z miesta podania, preto je ho možné používať aj počas gravidity a laktácie. Neodporúča sa len intravaginálna aplikácia v 1. trimestri gravidity.

Dávkovanie: Fungicidin Léčiva masť sa nanáša dospelým, mladistvým aj deťom na postihnuté miesta (koža, sliznica, do pošvy) vo veľmi tenkej vrstve 2-krát až 3-krát denne až do vyhojenia. V liečbe treba pokračovať aj po zhojení ešte niekoľko dní nanášaním masti len raz denne.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka nystatín
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 100000 MJ/1g
Lieková forma masť
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

‌1. NÁZOV LIEKU

Fungicidin Léčiva

masť

‌2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 g masti obsahuje nystatín 100 000 IU (min. 4 400 IU/mg).

Pomocné látky so známym účinkom: cetylalkohol a lanolín.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

‌3. LIEKOVÁ FORMA

Masť.

Dvojfázová suspenzná masť žltej farby, konzistencie vazelínu.

‌4. KLINICKÉ ÚDAJE

‌4.1 Terapeutické indikácie

Liek je indikovaný dospelým, dospievajúcim a deťom od novorodeneckého veku na liečbu intertriginóznych kandidóz, kandidových paronýchií a ako doplnková liečba vaginálnej kandidózy.

‌4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Fungicidin masť sa nanáša na kožu a na sliznicu vo veľmi tenkej vrstve 2-krát až 3-krát denne na postihnuté miesta (aj intravulvárne a intravaginálne) do vyhojenia. Zvyčajná doba liečby je 2 týždne, podľa potreby dlhšie. V liečbe treba pokračovať aj po klinickom zhojení ešte niekoľko dní aplikáciou masti raz denne.

‌4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na nystatín, alebo na alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

‌4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Po lokálnom aplikovaní bolo zriedkavo hlásené lokálne podráždenie alebo senzibilizácia. Ak sa takéto reakcie vyskytnú, treba liečbu ukončiť (pozri časť 4.8).

Primárna rezistencia na nystatín je zriedkavá; je skrížená s ostatnými polyénovými antibiotikami.

Liečba sa počas menštruácie nemá prerušiť.

Liek obsahuje lanolín a cetylalkohol. Môžu spôsobiť miestnu kožnú reakciu (napr. kontaktnú dermatitídu). Ak dôjde k takej reakcii, je nutné liečbu týmto liekom ihneď ukončiť.

‌4.5 Liekové a iné interakcie

Klotrimazol pri súčasnej aplikácii znižuje účinok nystatínu.

‌4.6 Fertlita, gravidita a laktácia

Gravidita a dojčenie

Nystatín sa nevstrebáva z miesta podania, preto je ho možné používať aj počas gravidity a laktácie. Neodporúča sa len intravaginálna aplikácia v 1. trimestri gravidity.

Masť sa nemá počas dojčenia aplikovať na bradavky.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

‌4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Fungicidin Léčiva nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

‌4.8 Nežiaduce účinky

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky nystatínu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia výskytu

Nežiaduci účinok

Poruchy kože a podkožného tkaniva

zriedkavé

kontaktná alergická dermatitída, prejavy iritácie alebo senzibilizácie

veľmi zriedkavé

kožné reakcie, najmä Stevensov-Johnsonov syndróm

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

‌4.9 Predávkovanie

Ak masť náhodne požije dieťa, môže dôjsť k nevoľnosti a vracaniu. Ak k vracaniu nedošlo, je vhodné ho vyvolať.

‌5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

‌5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antimykotiká používané v dermatológii, antibiotikáATC kód: D01AA01.

Nystatín je antibiotikum produkované Streptomyces noursei. Patrí do skupiny polyénov, má fungistatické a fungicídne účinky. Tlmí rast kvasiniek rodu Candida, Rhodotorula, Torulopsis a Trichosporon a mikromycét rodu Aspergillus tým, že sa fixuje na steroly a mení permeabilitu bunkovej steny.

‌5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nystatín sa z intaktnej kože a slizníc nevstrebáva. O jeho absorbcii zo zápalovo zmenenej kože či slizníc nie sú informácie k dispozícii.

‌5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita (LD50) po s.c. aplikácii je u myší 120 mg/kg.

‌6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

‌6.1 Zoznam pomocných látok

biela vazelína

vosk z ovčej vlny - lanolín

biely vosk

tekutý parafín

cetylalkohol

‌6.2 Inkompatibility

Liek sa neodporúča magistraliter riediť alebo miešať s inými masťovými základmi.

‌6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

‌6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 10 - 25°C, v suchu, chráňte pred svetlom.

‌6.5 Druh obalu a obsah balenia

Druh obalu: hliníková tuba, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Balenie: 10 g masti

‌6.6 Špeciálne požiadavky na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

‌7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130

102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Česká republika

‌8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0144/69-C/S

‌9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 30. december 1969

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26 júna 2007

‌10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2018

Otázky (1)

 • Monika sa pýta

  20.02.2022
  Chcem vedieť či môže použiť túto mastičky aj 10 ročné dievča ?
  Tomáš Srnka

  Odpovedá
  PharmDr.
  Tomáš Srnka
  farmaceut

  Dobrý deň, Fungicidín masť môže používať aj 10 ročné dievča.

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)