Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované spoločnosťou Lekáreň Lieky24 s.r.o., so sídlom vo Filipove 20, Beňuš 976 64, IČO : 46760806, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. oddiel: Sro, vložka č. 22566/S (ďalej len „Predávajúci" v príslušnom gramatickom tvare). Predávajúci prevádzkuje verejnú lekáreň Lekáreň Lieky24, Štúrova 49, 97701 Brezno. Povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydal Predávajúcemu Banskobystrický samosprávny kraj dňa 08.08.2019, číslo povolenia: 01506/2019/ODDZ-18, kód poskytovateľa: P83640160301 (overiť na http://www.nczisk.sk).

  1.2. Predávajúci oznámil vykonávanie internetového výdaja Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 82508 Bratislava 26 a od 04.01.2013 je zaradený v Zozname subjektov vykonávajúcich internetový výdaj vedenom na webovom sídle ústavu https://www.sukl.sk. Za Internetový výdaj je v plnom rozsahu práv a povinností zodpovedný odborný zástupca verejnej lekárni PharmDr. Tomáš Srnka.

  1.3. Pre účely týchto VOP sa kupujúcim rozumie zákazník, ktorý sa zaregistroval na webovom sídle Predávajúceho www.lieky24.sk a zadal objednávku cez elektronické webové sídlo predávajúceho www.lieky24.sk (ďalej len „Kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare).

  1.4. Prostredníctvom elektronického webového sídla Predávajúceho www.lieky24.sk Predávajúci realizuje internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok a ďalšieho sortimentu (ďalej len „Internetový výdaj" v príslušnom gramatickom tvare). Tieto VOP sa vzťahujú na všetky dodávky predávajúceho realizované Internetovým výdajom.

  1.5. Záväzkový vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim je tvorený týmito VOP a kúpnou zmluvou, ktorá je vytvorená odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim a zaslaním potvrdenia objednávky na elektronickú emailovú adresu Kupujúceho. Kupujúci prehlasuje, že odoslaním elektronickej objednávky, bol oboznámený s VOP a v plnej miere ich akceptuje. Zároveň Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý tej skutočnosti, že s objednávkou tovaru je spojená povinnosť platiť.
  Doklady elektronickej objednávky - faktúra a dodací list vytvorené v objednávkovom systéme, sú zasielané spolu s objednaným tovarom a daňovým dokladom kupujúcemu.

  1.6. Tieto VOP sú vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok.

  1.7. Orgánmi štátneho dozoru nad internetovým výdajom sú:

  • Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 82508 Bratislava 26, tel.: 02/50701111, mail: sukl@sukl.sk, www.sukl.sk
  • Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 46, 97400 Banská Bystrica 1, tel.: 048/4124969, www.soi.sk
 2. Sortiment Internetového výdaja

  2.1. Sortiment Internetového výdaja je umiestnený na webovom sídle www.lieky24.sk.
  Predmetom Internetového výdaja sú:

  • doplnkový sortiment - výživové doplnky, kozmetika, neregistrované zdravotnícke pomôcky a nástroje, dietetické potraviny, prípravky pre zvieratá a iné
  • registrované humánne a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis
  • registrované zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky poukaz
  • registrované dietetické potraviny, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis

  2.2. Sortiment Internetového výdaja je uvedený položkovito s označením názvu sortimentu a kódu sortimentu, a ak ide o liek, tak ďalej obsahuje: liekovú formu, množstvo liečiva v jednej dávke lieku, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
  U zdravotníckej pomôcky sa ďalej uvádza veľkosť balenia a kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Informácia o sortimente môže obsahovať i ďalšie údaje.

 3. Obmedzenie Internetového výdaja

  3.1. Predmetom Internetového výdaja nie sú:

  • registrované dietetické potraviny, humánne a veterinárne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis
  • zdravotnícke pomôcky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky poukaz
  • aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, zdravotnícke pomôcky III. skupiny a implantovateľné a invazívne zdravotnícke pomôcky na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny.

  3.2. Výdaj liekov s obsahom drogových prekurzorov alebo látok, ktoré sa môžu zneužiť na výrobu drog, je limitovaný na počet balení potrebných na jeden liečebný cyklus v zmysle platnej legislatívy.

 4. Objednávka a kúpna zmluva

  4.1. Objednávkou sa pre účely Internetového výdaja rozumie zaslanie elektronického objednávkového formulára zverejneného na webovom sídle www.lieky24.sk. Zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu na jeho elektronickú (mailovú) adresu sa má za to, že medzi Kupujúcim a Predávajúcim je uzatvorená kúpna zmluva.

  4.2. Náležitosti objednávkového formulára:

  1. Identifikačné údaje o držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a údaje o verejnej lekárni
  a) názov verejnej lekárne,
  b) adresu verejnej lekárne,
  c) telefónne číslo verejnej lekárne,
  d) obchodné meno držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
  e) adresu sídla držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
  f) identifikačné číslo organizácie,
  g) číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni,
  h) kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti

  2. Objednávateľ/kupujúci je povinný pre správne vybavenie objednávky uviesť nasledujúce identifikačné údaje, ktoré musia byť správne, pravdivé a aktuálne:
  a) meno a priezvisko kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu,
  b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo pre platcu DPH, ak ide o právnickú osobu,
  c) adresu kupujúceho,
  d) elektronickú adresu kupujúceho,
  e) telefónne číslo kupujúceho,

  3. identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o kupujúcom
  a) meno a priezvisko odberateľa, ak ide o fyzickú osobu,
  b) adresu odberateľa,
  c) elektronickú adresu odberateľa,
  d) telefónne číslo odberateľa,

  4. identifikačné údaje o objednávanom lieku alebo zdravotníckej pomôcke
  a) názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
  b) liekovú formu, ak ide o liek,
  c) množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek,
  d) veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky,
  e) počet balení,

  5. číslo objednávky,

  6. dátum prijatia objednávky,

  7. meno a priezvisko osoby, ktorá prijala objednávku,

  8. potvrdenie prijatia objednávky.
  Na vybavenie objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol všetky údaje v bodoch 2, 3 a 4.

  4.3. Potvrdenie prijatia objednávky obsahuje:
  a) označenie objednaného tovaru a počtu balení,
  b) cena s uvedením poplatku za doručenie tovaru,
  c) termín a miesto doručenia tovaru, prípadne uvedenie odberateľa ak tento nie je totožný s kupujúcim,
  d) spôsob doručenia/dopravy tovaru

  4.4. Za objednávku sa na účely internetového obchodu nepovažujú lekársky predpis, veterinárny lekársky predpis a lekársky poukaz.

  4.5. Internetový výdaj je zabezpečený protokolom ssl. Počítačové systémy Predávajúceho sú zabezpečené softvérovou ochranou proti vírusom, mallware programom a podobným pirátskym aplikáciám.

  4.6. Kupujúci sa oboznámením a potvrdením týchto VOP a vytvorením objednávky zaväzuje objednávku riadne prevziať osobne alebo zabezpečiť prevzatie objednávky treťou osobou. Za prevzatie objednávky sa rozumie jej prebratie od doručovateľskej spoločnosti (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť) alebo do kuriéra lekárne a v prípade objednávky s úhradou na dobierku sa k prevzatiu rozumie aj zaplatenie dobierkovej sumy.

  4.7. Kupujúci sa oboznámením a potvrdením týchto VOP a vytvorením objednávky zaväzuje v zmysle týchto VOP zaplatiť za objednávku takú cenu, aká bude vyčíslená v procese tvorby nákupného košíka na webovom sídle predávajúceho, pričom toto potvrdí aj v poslednom kroku tvorby nákupného košíka.

 5. Dodacie podmienky

  5.1. Lehota dodania je uvedená v potvrdení objednávky. U tovaru, ktorý je na sklade, je to spravidla do 24 - 48 hodín, u tovaru, ktorý nie je na sklade, spravidla do 48 - 72 hodín. Táto doba však nie je záväzná. Pri zadaní objednávky v poobedňajších hodinách po 14:00 hod dňa pred víkendom alebo dňom pracovného pokoja, počas víkendu a dní pracovného pokoja, bude objednávka pripravená a odoslaná najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade tovaru s obmedzenou dostupnosťou na slovenskom trhu bude Kupujúci kontaktovaný a lehota dodania dohodnutá individuálne.

  5.2. Dodanie môže byť realizované kuriérom lekárne, Slovenskou poštou alebo kuriérom SPS. Kupujúci alebo objednávateľ si môže objednaný tovar vyzdvihnúť v sídle lekárni.

  5.3. Počas dodania je Predávajúci zaviazaný dodržať všetky podmienky skladovania liekov, zdravotníckych pomôcok a ostatného sortimentu v zmysle platnej legislatívy.

  5.4. Zásielky doručované Slovenskou poštou a spoločnosťou SPS sú sledované pomocou identifikačných čísiel zásielok.

  5.5. Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť, pričom ak je tovarom liek alebo zdravotnícky pomôcka, musí tak urobiť spôsobom a osobami na to určenými, v súlade s platnými právnymi predpismi.

  5.6. Súčasťou zásielky je aj dodací list, na ktorom Predávajúci uvedie okrem údajov podľa bodu 4.2. VOP a údaja o čísle objednávky aj údaje:
  a) o lieku, ktorý je obsahom zásielky, s uvedením názvu lieku, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, veľkosti balenia lieku, počtu balení, šarže lieku, jednotkovej ceny lieku a celkovej ceny zásielky,
  b) o zdravotníckej pomôcke, ktorá je obsahom zásielky s uvedením názvu zdravotníckej pomôcky, veľkosti balenia zdravotníckej pomôcky, počtu balení zdravotníckej pomôcky, jednotkovej ceny zdravotníckej pomôcky a celkovej ceny zásielky

  5.7. Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od Kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v potvrdení objednávky. Predávajúci môže Kupujúceho vyzvať na prevzatie tovaru, ak mu to
  dovoľuje jeho situácia, najmä ak Kupujúci neprevzal zásielku, nie je to však pravidlo. Za prevzatie objednávky sa rozumie jej prebratie od doručovateľskej spoločnosti (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť) alebo od kuriéra lekárne a v prípade objednávky s úhradou na dobierku sa k prevzatiu rozumie aj zaplatenie dobierkovej sumy.

  5.8. V prípade, ak Kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie Kupujúci zmaril, už uhradená, je Predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vráti Kupujúcemu.
  K oprávneným dôvodom na neprevzatie zásielky sa počítajú iba nepredvídateľné udalosti podľa bodu 5.12. týchto VOP a smrť kupujúceho. Za neprevzatie zásielky sa považuje neprebratie zásielky od kuriéra doručovateľskej spoločnosti alebo kuriéra lekárne, zamestnanca pošty alebo na pobočke pošty vrátane vyplatenia dobierkovej sumy, ak spôsob úhrady ceny za objednávku je na dobierku, a následné vrátenie zásielky Predávajúcemu – odosielateľovi. Za neprevzatie zásielky sa taktiež považuje neúspešné doručenie zásielky a jej následné vrátenie predávajúcemu kvôli uvedeniu nesprávnych alebo nepravdivých alebo neaktuálnych údajov podľa bodov 4.2.2 a 4.2.3. týchto VOP.
  Predávajúci si účtuje paušálny poplatok 12 eur s DPH za neprevzatie zásielky v zmysle bodu 5.8. týchto VOP.
  K tomuto paušálnemu poplatku môže byť pripočítaná suma bez DPH za likvidáciu odpadu vyúčtovaná spoločnosťou Modrá planéta s.r.o. Predávajúcemu za likvidáciu objednaných liekov ako nebezpečného odpadu.

  5.9. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá tovar odovzdala. Mechanické poškodenie obalu alebo samotného tovaru, ako aj prípadné množstvové chyby je Kupujúci povinný uplatniť u doručovateľa, v prípade osobného prevzatia v predajni samotnej.

  5.10. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a podpísania dodacieho listu alebo iného dokladu kuriérskej spoločnosti alebo pošty potvrdzujúceho prevzatie zásielky. V prípade, ak k prevzatiu tovaru nedôjde z dôvodov na strane Kupujúceho, prechádza nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na Kupujúceho momentom, kedy sa dostal do omeškania so splnením záväzku tovar riadne prevziať.

  5.11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovar.

  5.12. Termínom dodania nie je Predávajúci viazaný v prípade vzniku nepredvídateľných udalostí, ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.. Po dobu trvania týchto udalostí spočíva aj lehota predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní týchto udalostí, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. Dôkazné bremeno znáša pri odstúpení od zmluvy vždy odstupujúca zmluvná strana, ktorá dala výpoveď zmluvy.

  5.13. Kupujúcemu môžu byť ponúknuté i ďalšie doplnkové služby pri dodaní podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho a kuriérskych spoločností.

  5.14. Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov prebrania objednávky:

  bankový prevod možnosť dobierky doba dodania
  Kurier lekárne Lieky24
  Len pre Brezno
  3 € (zdarma nad 39,99 € nákupu) + 1 € do 24 hod.
  počas prac. dní
  SPS kuriér 3 € (zdarma nad 39,99 € nákupu) + 1 € do 24 hod.
  počas prac. dní
  Packeta (Zásielkovňa) – osobný odber 3 € (zdarma nad 39,99 € nákupu) + 1 € do 24 hod.
  počas prac. dní
  osobný odber
  (max. do 7 prac dní od objednania)
  platba bankovým prevodom alebo v hotovosti priamo v lekárni pri prevzatí tovaru do 12 hod. od objednania


  Ceny za doručovanie i cenové hladiny nákupov sú uvedené vrátane DPH.

  5.15. Doručenie kuriérom lekárne sa realizuje max. do 24 hod od zadania objednávky s výnimkou víkendov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, kedy bude doručenie realizované v najbližší nasledujúci pracovný deň. Možnosť využiť donášku kuriérom lekárne platí pre tieto obce alebo ich časti: Brezno - mesto, Brezno - Mazorníkovo, Brezno - Podkoreňová, Brezno - Vrchdolinka, Brezno - Predné Hálny, Brezno - Zadné Hálny, Brezno - Bujakovo, Filipovo, Gašparovo, Beňuš, Braväcovo, Bacúch.

  5.16. V prípade obmedzenej dostupnosti alebo nedostupnosti tovaru na slovenskom trhu sa doba doručenia dohodne individuálne.

  5.17. Pri osobnom odbere v lekárni bude objednávka kupujúcemu zdržiavaná 7 pracovných dní od zaslania potvrdenia objednávky na elektronickú adresu kupujúceho, potom bude objednávka zrušená.

  5.18. Preprava cez Packetu (Zásielkovňu) je limitovaná na zásielky do max. hmotnosti 10 kg a na nadrozmerné zásielky s rozmermi max. do 120 cm jednej strany , resp. do 150 cm súčtu 3 strán. V prípade presiahnutia týchto rozmerov budete kontaktovaný pre iný spôsob doručenia.

 6. Platba za tovar a zaokrúhľovanie dobierok

  6.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť takú kúpnu cenu za tovar, ako je uvedená na webovom sídle www.lieky24.sk. Ku kúpnej cene sú pripočítavané poplatky za doručenie v zmysle týchto VOP. Proces tvorby celkovej sumy za nákup môže Kupujúci sledovať v procese zadávania objednávky v nákupnom košíku na webovom sídle Predávajúceho. Kúpna cena bude uvedená v potvrdení objednávky zaslanej na mailovú adresu Kupujúceho, na faktúre alebo pokladničnom bloku.

  6.2. V prípade nepredvídaného zvýšenia nákupnej ceny tovaru, ktorá sa môže premietnuť do vyššej predajnej ceny, bude Kupujúci kontaktovaný Predávajúcim a vzájomne sa dohodnú na ďalšom postupe plnenia predmetu objednávky.

  6.3. Možnosti úhrady kúpnej ceny a zaokrúhľovanie kúpnej ceny:

  • v hotovosti  vo verejnej lekárni pri osobnom odbere - v tomto prípade bude dobierková suma zaokrúhlená matematicky - sumy končiace na 8,9,0,1,2 eurocentov budú zaokrúhlené na najbližších 0 eurocentov a sumy končiace na 3,4,5,6,7 eurocentov budú zaokrúhlené na najbližších 5 eurocentov. Napr.  suma 10,67 eur sa zaokrúhli na 10,65 a suma 10,68 sa zaokrúhli na 10,90. 
  • platobnou kartou vo verejnej lekárni pri osobnom odbere
  • v hotovosti pri prebratí zásielky od zamestnanca lekárne ako úhradu za faktúru - v tomto prípade bude dobierková suma zaokrúhlená matematicky - sumy končiace na 8,9,0,1,2 eurocentov budú zaokrúhlené na najbližších 0 eurocentov a sumy končiace na 3,4,5,6,7 eurocentov budú zaokrúhlené na najbližších 5 eurocentov. Napr.  suma 10,67 eur sa zaokrúhli na 10,65 a suma 10,68 sa zaokrúhli na 10,90. 
  • úhradu dobierky v hotovosti - v tomto prípade bude dobierková suma zaokrúhlená matematicky - sumy končiace na 8,9,0,1,2 eurocentov budú zaokrúhlené na najbližších 0 eurocentov a sumy končiace na 3,4,5,6,7 eurocentov budú zaokrúhlené na najbližších 5 eurocentov. Napr.  suma 10,67 eur sa zaokrúhli na 10,65 a suma 10,68 sa zaokrúhli na 10,90. 
  • úhradu dobierky platobnou kartou - v tomto prípade sa suma dobierky nezaokrúhľuje!
  • prevodom na účet Predávajúceho, pričom tovar bude doručený až po pripísaní celej sumy na účet Predávajúceho
  • platbou prostredníctvom platobnej brány Besteron (Okamžitá platba cez internetbanking Vašej banky, Platba kartou). Platobná brána Besteron je schválená a regulovaná Národnou bankou Slovenska s číslom oprávnenia ODB-6111/2015-7 v znení neskorších zmien.
  • platbu kartou cez platobnú bránu Besteron poskytujeme pre karty: VISA, MASTERCARD, MAESTRO.
  • Apple Pay cez platobnú bránu Besteron
 7. Poskytovanie zliav, benefitov a iných výhod

  7.1. Predávajúci je partnerom nákupného spoločenstva Lyoness a poskytuje členom Lyoness výhody. Pre využitie výhod plynúcich z členstva v Lyoness sa musíte prihlásiť cez konto Predávajúceho na stránke Lyoness. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť dodatočné uplatnenie výhod, ak kupujúci nenakúpil cez konto Predávajúceho na stránke Lyoness.

  7.2. Predávajúci poskytuje registrovaným zákazníkom na svojom webovom sídle zľavu 1% z hodnoty nákupu. Bonus sa pripíše do zákazníckej zóny po 14dňoch od prevzatia zásielky a zákazník si ho môže následne premeniť na zľavový kupón, ktorý použije pri nasledujúcej objednávke. Bonus neplatí na nákup počiatočnej dojčenskej výživy pre dojčatá vo veku 0-6 mesiacov.

  7.3. Zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné.

 8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

  a) Všeobecné ustanovenia o odstúpení od kúpnej zmluvy

  8.1a. Predávajúci je oprávnený odstúpiť jednostranne od kúpnej zmluvy, ak Kupujúci riadne nezaplatil za tovar, alebo si tovar riadne neprezval od kuriérskej spoločnosti. Ak si Kupujúci neprevzal zásielku v zmysle bodu 5.8., Predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady za neúspešné doručenie zásielky a vrátenie zásielky podľa bodu 5.8. VOP.

  8.2a. Kupujúci môže objednávku zrušiť formou e – mailu na adrese lekaren@lieky24.sk alebo lekarenlieky24@gmail.com alebo telefonicky do chvíle odoslania objednávky, pričom musí uviesť presné údaje z potvrdenia objednávky.

  8.3a. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Do tejto lehoty sa nepočíta deň prevzatia zásielky. Lehota na odstúpenie ako aj podmienky odstúpenia sú špecifikované nižšie v časti 8b) pre lieky a zdravotnícke pomôcky a v časti 8c) pre doplnkový sortiment.

  8.4a. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Kupujúci doručil v stanovenej lehote na adresu prevádzky Predávajúceho: Lekáreň Lieky24, Štúrova 49, Brezno 97701 vrátený tovar v stave, v akom ich prevzal, spolu s Reklamačným protokolom alebo Odstúpením od zmluvy. Predávajúci je oprávnený posúdiť, či bolo Odstúpenie od Kúpnej zmluvy vykonané v súlade s týmito obchodnými podmienkami. V prípade, ak Predávajúci vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Kupujúceho a vrátiť mu ním vrátený tovar späť na náklady Kupujúceho.

  8.5a. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátenia tovaru vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Za prijatie platieb sa považuje pripísanie dobierkových súm na účet predávajúceho, ak zaplatenie ceny za objednávku bolo formou dobierky.

  8.6a. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

  8.7a. Formuláre Reklamačný protokol a Formulár na odstúpenie od zmluvy je umiestnený a voľne prístupný na webovom sídle Predávajúceho https://lieky24/reklamacie. Formuláre môžete vypísať a zaslať elektronicky na mail: reklamacie@lieky24.sk.

  8.8a. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je zaslané na mailovú adresu Kupujúceho spolu s potvrdením objednávky.

  8.9a. Ustanovenia o zodpovednosti za vady nájdete v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí samostatnú prílohu týchto VOP.

  8.10a. Celé znenie aktuálneho reklamačného poriadku nájdete na tu: Reklamačný poriadok

  b) Odstúpenie od zmluvy pri objednaní lieku alebo zdravotníckej pomôcky a ich vrátenie

  8.1b. Kupujúci je oprávnený vrátiť Predávajúcemu liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto článku. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je Kupujúci povinný Predávajúcemu doručiť aj Reklamačný protokol, v ktorom je povinný uviesť z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia.

  8.2b. Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej Objednávky Kupujúceho Predávajúci dodal Kupujúcemu viac liekov alebo viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že Kupujúci od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré Kupujúci Predávajúcemu vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej Objednávky Kupujúceho Predávajúci dodal Kupujúcemu okrem lieku alebo zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou Objednávkou si môže Kupujúci objednať aj viac liekov, resp. zdravotníckych pomôcok, ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.

  8.3b. Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
  a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
  b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
  c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
  d) poškodený vnútorný obal lieku,
  e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,
  f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na faktúre.

  8.4b. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
  a)poškodenú zdravotnícku pomôcku,
  b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
  c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
  d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
  e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

  8.5b. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Kupujúcim z dôvodov uvedených v bodoch 3 a 4 tohto článku VI., vybaví Predávajúci výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Kupujúci pri príslušnej Objednávke zaplatil), ktorú Kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Predávajúcemu, vrátane nákladov na doručenie zásielky. Predávajúci vracia sumu, ktorú Kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na účet Kupujúceho.

  8.6b. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky, musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou Objednávky. Predávajúci je povinný prevziať Tovar a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote sedem pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy a doručenia vráteného tovaru Kúpnu cenu, resp. jej časť (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Kupujúci pri príslušnej Objednávke zaplatil ), ktorú Kupujúci uhradil za Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.

  c) Odstúpenie od zmluvy pri objednaní doplnkového sortimentu a jeho vrátenie

  8.1c. Kupujúci je oprávnený vrátiť doplnkový sortiment po prevzatí a tak odstúpiť od kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu (ak Kupujúci v jednej Objednávke objednal okrem doplnkového sortimentu aj liek a/alebo zdravotnícku pomôcku) do 14 dní od prevzatia zásielky ním alebo treťou osobou s výnimkou dopravcu.

  8.2c. Náklady na vrátenie tovaru podľa bodu 8.1c.) ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, znáša Kupujúci. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec bežného zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  8.3c. Kupujúci nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o:

  • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, a nie je tak vhodné tovar vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov
  • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom
  • predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

  8.4c. V prípade uplatnenia reklamácie postupujte v zmysle reklamačného poriadku.

 9. Kontakty, odborné poradenstvo o liekoch

  9.1. Adresa prevádzky lekárne, kde môže Kupujúci alebo odberateľ získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi, používania zdravotníckych pomôcok, užívania výživových doplnkov je: Lekáreň Lieky24, Štúrova 49, Brezno 977 01

  9.2. Telefonický kontakt a elektronický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom zásielkového výdaja s uvedením času poskytovania konzultácií je nasledovný: 0910902678, lekaren@lieky24.sk. Kupujúci môže taktiež využiť online poradňu priamo na stránke www.lieky24.sk.

  9.3. Čas vybavenia konzultácií je v rozmedzí 6 - 48 hod, v závislosti od závažnosti problému, ktorú vyhodnotí zodpovedný farmaceut.

 10. Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

  10.1. Ochrana osobných údajov sa rieši v osobitnom dokumente, ktorý je k dispozícii tu: GDPR.

 11. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

  11.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.

  11.2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

  11.3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.Zoznam subjektov ARS 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  11.4. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

  11.5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK.

  11.6. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Predávajúceho na: lekaren@lieky24.sk.

 12. Záverečné ustanovenia

  12.1. Tieto VOP sú vypracované v slovenskom jazyku a sú zverejnené na webovej stránke www.lieky24.sk. a nadobúdajú účinnosť a platnosť 01.06.2020. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

  12.2. Kupujúci vyhlasuje, že je riadne oboznámený so znením týchto VOP, všetkým jej ustanoveniam riadne rozumie a berie ich na vedomie. Zároveň prehlasuje, že pri zadávaní objednávky konal slobodne a vážne, nebol nijako Predávajúcim ovplyvňovaný a nekonal pod nátlakom alebo za značne pre neho nevýhodných podmienok.

  12.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti týchto VOP.

Posledná platná aktualizácia týchto VOP nastala dňa 1.7.2022 a je účinná od 1.7.2022