Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci Lieky24,

ochrana Vašich osobných údajov  a Vášho súkromia je pre nás samozrejmosťou a pristupujeme k nej s maximálnou zodpovednosťou. Vaše osobné údaje nám zverujete ako naši zákazníci pri nákupe tovaru v eshope lieky24.sk. Vaše osobné údaje spracúvame zákonne, transparentne, v minimálnom rozsahu, a pod Vašou plnou kontrolou. Na konkrétnych vyššie uvedených stránkach nájdete všetky potrebné informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ak máte otázky, pripomienky alebo žiadosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, prosím kontaktujte nás na:

Lekáreň Lieky24, Štúrova 49, Brezno 97701

osobnyudaj@lieky24.sk

Prevádzkovateľ internetového systému www.lieky24.sk je spoločnosť Lekáreň Lieky24 s.r.o., so sídlom vo Filipove 20, Beňuš 976 64, IČO : 46760806, DIČ: 2023556546, IČ DPH: SK2023556546, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. oddiel: Sro, vložka č. 22566/S (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Osobné údaje spracovávame v zmysle zákona 18/2018 Z.z. v z.n.p. o ochrane osobných údajov a  nariadenia EP a Rady EÚ GDPR.  

ROZSAH ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Zákazník poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne a zo zákonných dôvodov, ktorými sú podmienky pre vybavenie elektronickej objednávky stanovené zákonom. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od svojich zákazníkov iba v nevyhnutnom rozsahu, potrebnom na splnenie záväzku. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku zákazníka.

TRETIE STRANY A SPROSTREDKOVATELIA, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tých, kde sme povinný poskytovať osobné údaje podľa zákona a to napríklad kuriérska služba a Slovenská pošta, orgány štátneho dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní).

Osobné údaje v našom mene spracúvajú sprostredkovatelia, najmä partnerská kuriérska spoločnosti, v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru určená iná kuriérska spoločnosť, ktorej názov a sídlo nie je možné dopredu určiť.

Ďalej je to spoločnosť NetSuccess, s. r. o., so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 44 142 838, DIČ: 2022601900, IČ DPH: SK2022601900, ktorá zabezpečuje správu e-shopu a spoločnosť Platon Technologies, s. r. o., so sídlom Hlavná 3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 279 129, DIČ: 2022119572, IČ DPH: SK2022119572, ktorá zabezpečuje webhosting e-shopu.

Prevádzkovateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi zákazníka v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa).

Získané osobné údaje nezverejňujeme.

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Osobné údaje zákazníkov budú sprístupnené iba pracovníkom prevádzkovateľa, za účelom vybavenia objednávky. Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s osobnými údajmi boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA (DOTKNUTEJ OSOBY)

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.

Všetky práva dotknutej osoby sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.