Rosalgin Easy vaginálny roztok 5x140 ml

sol vag 140 ml 1x5 fľ. s aplik. (5x140 ml)

Kód tovaru: 27472

EAN: 8000036011904

14,78 € s DPH

Jednotková cena za liter21,11 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Rosalgin Easy vaginálny roztok sa používa pri miernych zápaloch pošvy, krčka maternice a pošvového vchodu bakteriálneho alebo kvasinkového pôvodu. Je tiež vhodný ako doplnková liečba pri silnejších zápaloch spolu s inými gynekologikami.

Detaily

Indikácie: Zápaly pošvového vchodu, pošvy, krčka maternice akéhokoľvek pôvodu a povahy, vrátane tých, ktoré sa vyskytujú po liečbe cytostatikami a ožarovaní. Bakteriálne zápaly pošvy zapríčinené Gardnerella vaginalis. Pred a pooperačná prevencia v gynekologickej chirurgii. Intímna hygiena počas šestonedelia. Podporná liečba pri kvasinkových a trichomonádových infekciách, pri terapii atrofickej pošvovej sliznice po prechode.

Kontraindikácie: Rosalgin Easy sa nesmie používať u žien, u ktorých bola zistená precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok obsiahnutých v lieku.

Tehotenstvo a dojčenie: Aj keď experimentálnymi metódami neboli dokázané embryotoxické účinky, odporúča sa liek predpisovat'v tehotenstve a v laktácii len v indikovaných prípadoch.

Dávkovanie a spôsob podávania: Roztok: 1 -2 vaginálne výplachy denne, ak lekár neodporučí inak. Pri liečbe bakteriálnych vaginitíd (Gardnerella vaginalis) je odporúčané dávkovanie, ak lekár neurčí inak, 2 výplachy pošvy denne po dobu 7 po sebe nasledujúcich dní. Pri používaní na bežnú hygienu sa používa nepravidelne podľa potreby. Roztok sa môže použiť pri izbovej teplote. Ak chcete použiť roztok vlažný, stačí ponoriť uzatvorený PVC obal na niekoľko minút do teplej vody. Pri otváraní PVC obalu, vrúbkovaný uzáver držte pevne a otočte vrchnáčikom tak, aby sa pretrhol bezpečnostný uzáver. Vytiahnite kanylu, až kým nezaznie puknutie. Pozor, roztok začne vytekať až po úplnom vytiahnutí kanyly. Jemne vsuňte kanylu do pošvy a stlačte PVC obal, až kým sa nevyprázdni. Vyprázdnenie môže byť postupné a regulované podľa potreby, pretože vstavaná chlopňa zabráni spätnému toku tekutiny do PVC obalu. Vykonajte výplach podľa možnosti v plnom rozsahu. Pre maximálne využitie liečebnej aktivity sa snažte podržať tekutinu v pošve po dobu niekoľkých minút. V ostatnom dodržiavajte prípadné pokyny ošetrujúceho lekára.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri izbovej teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka benzydamíniumchlorid
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 1 mg/ml
Lieková forma vaginálny roztok
Koľko dní Vám vydrží balenie 5

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/05786-Z1B

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/05203-Z1A

 

Písomná informácia pre používateľku

ROSALGIN EASY

140 mg vaginálny roztok

benzydamíniumchlorid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je ROSALGIN EASY a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete ROSALGIN EASY

3. Ako používať ROSALGIN EASY

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať ROSALGIN EASY

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je ROSALGIN EASY a na čo sa používa

ROSALGIN EASY je vaginálny roztok, ktorý je určený na výplachy pošvy a oplachy vonkajších pohlavných orgánov pri zápale ženských pohlavných orgánov a na bežnú ženskú hygienu.

ROSALGIN EASY obsahuje liečivo benzydamíniumchlorid, ktorý má pri miestnej aplikácii výrazný účinok proti bolesti, zápalu a opuchom. Tlmí bolesť spojenú so zápalom fyzikálneho, chemického alebo mikrobiálneho pôvodu (spôsobené baktériami a kvasinkami).

ROSALGIN EASY sa používa na liečbu zápalových prejavov pošvy, krčka maternice a vonkajších ženských pohlavných orgánov, vrátane tých, ktoré sa vyskytujú po liečbe cytostatikami a po ožarovaní. Liek sa tiež používa pred a po operačnom gynekologickom zákroku.

ROSALGIN EASY sa používa na výplachy pošvy a oplachy vonkajších rodidiel u žien a dievčat starších ako 15 rokov.

U detí vo veku od 6 rokov je možné použiť liek na oplach vonkajších pohlavných orgánov.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete ROSALGIN EASY

Nepoužívajte ROSALGIN EASY

- ak ste alergická na benzydamíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať ROSALGIN EASY, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Dlhodobé používanie tohto lieku môže viesť k precitlivenosti. V takom prípade je potrebné liečbu prerušiť a kontaktovať lekára.

Deti a dospievajúci

Liek sa používa na výplachy pošvy a oplach vonkajších pohlavných orgánov u žien a dievčat starších ako 15 rokov.

Liek je možné použiť u detí vo veku od 6 rokov na oplach vonkajších pohlavných orgánov.

Iné lieky a ROSALGIN EASY

Ak teraz (po)užívate alebo ste v poslednom čase (po)užívali, či práve budete (po)užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ovplyvnenie iných súčasne užívaných liekov nie je známe.

Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Aj keď sa nepreukázalo že spôsobuje poškodenie plodu, tento liek sa má používať počas tehotenstva a dojčenia len na základe odporúčania lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

ROSALGIN EASY nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

ROSALGIN EASY obsahuje benzalkóniumchlorid.

Tento liek obsahuje 0,02 g benzalkóniumchloridu v 100 ml. Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť miestne podráždenie.

3. Ako používať ROSALGIN EASY

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčajú sa jeden až dva vaginálne výplachy denne, ak lekár neodporučí inak. Pri liečbe bakteriálnej vaginitídy (zapríčinenej baktériou Gardnerella vaginalis) je odporúčané dávkovanie 2 výplachy pošvy denne po dobu 7 po sebe nasledujúcich dní, ak lekár neurčí inak. Pri používaní na bežnú hygienu sa roztok používa nepravidelne, podľa potreby.

Roztok sa má používať pri izbovej teplote. Ak chcete použiť roztok vlažný, stačí ponoriť uzatvorený PVC obal na niekoľko minút do teplej vody.

1. Pri otváraní PVC obalu, vrúbkovaný uzáver držte pevne a otočte vrchnáčikom tak, aby sa pretrhol bezpečnostný uzáver.

2. Vytiahnite aplikátor, až kým nezaznie puknutie. Pozor, roztok začne vytekať až po úplnom vytiahnutí aplikátora.

3. Aplikátor opatrne vsuňte do pošvy a stlačte PVC obal, až kým sa obsah nevyprázdni. Vyprázdnenie môže byť postupné a regulované podľa potreby, pretože vstavaná chlopňa zabráni spätnému toku roztoku do PVC obalu. Ak je to možné, na výplach spotrebujte celý obsah obalu. Na dosiahnutie maximálneho liečebného účinku sa snažte zadržať roztok v pošve po dobu niekoľkých minút. V iných prípadoch dodržiavajte pokyny ošetrujúceho lekára.

Ak použijete viac ROSALGINU EASY, ako máte

Predávkovanie liekom je vzhľadom na spôsob použitia nepravdepodobné.

Ak náhodne požijete určité množstvo lieku, okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete použiť ROSALGIN EASY

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri dlhodobom používaní roztoku s obsahom benzydamínu sa môžu vyskytnúť prejavy precitlivenosti ako sú pálenie, svrbenie a podobne. Pri dlhodobom podávaní alebo pri podávaní na veľké plochy nemožno vylúčiť výskyt takých vedľajších účinkov ako ospalosť, nepokoj, optické halucinácie (hmlisté videnie, farebné a biele plochy pred očami). Pri výskyte vedľajších účinkov sa má podávanie lieku ukončiť.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať ROSALGIN EASY

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Fľašku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo ROSALGIN EASY obsahuje

- Liečivo je benzydamíniumchlorid. Každá fľaška obsahuje 0,10 g benzydamíniumchloridu v 100 ml vaginálneho roztoku.

- Ďalšie zložky sú benzalkóniumchlorid, edetan disodný, ružový olej, etanol, polysorbát 20, čistená voda.

Ako vyzerá ROSALGIN EASY a obsah balenia

ROSALGIN EASY je číry bezfarebný roztok charakteristického zápachu po ružovej silici, v ružovej fľaške z PVC s bielym aplikátorom s bezpečnostným ventilom.

Fľaška má objem 140 ml a je určená na jednorazové použitie.

Veľkosti balenia: 1 alebo 5 fľašiek v škatuli.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Angelini Pharma Österreich GmbH, Brigittenauer Lände 50-54, 1200 Viedeň, Rakúsko

Výrobca

A.C.R.A.F. S.p.A.

Via Vecchia del Pinocchio 22

60131 Ancona

Taliansko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2018.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »