Panadol Extra Novum 24 tbl

Kód tovaru:

EAN: 8596149003948

5,10 € s DPH

Jednotková cena za tbl0,21 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Liek Panadol Extra Novum obsahuje kombináciu dvoch liečiv (paracetamol a kofeín), ktorá je účinná proti bolesti a horúčke. Panadol Extra Novum účinkuje už do 10 min, vhodný pri miernych až slabých bolestiach hlavy, zubov, kĺbov a svalov, a tiež pri prejavoch chrípky.

Detaily

Indikácie: Panadol Extra je vhodný na úľavu pri bolestiach hlavy, migréne, bolestiach chrbta, zubov a bolestiach pri menštruácii. Panadol Extra tiež prináša úľavu od nepríjemných príznakov chrípky, prechladnutia ako sú bolesti svalov, kĺbov, bolestí v hrdle a znižuje horúčku. Paracetamol zaisťuje úľavu pri bolesti a znižuje zvýšenú telesnú teplotu. Kofeín zvyšuje analgetický účinok paracetamolu, zmierňuje únavu, mierne podporuje dýchanie a krvný obeh pri horúčkovitých ochoreniach. Panadol Extra nedráždi žalúdok. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovú. Len  na odporučenie lekára sa liek môže užívať na potlačenie bolesti pri reumatických ochoreniach ako je artróza (degeneratívne kĺbové ochorenie) a neuralgia (bolesť pociťovaná v oblasti nervu).

Kontraindikácie: Neužívajte Panadol Extra, ak ste alergický/á na paracetamol, kofeín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku, pri ťažkom pečeňovom zlyhávaní, žltačke, chronickom pití alkoholu a pri súbežnom podávaní liekov poškodzujúcich pečeň, pri ťažkej hemolytickej anémii (málokrvnosť z rozpadu červených krviniek). Neužívajte tento liek bez odporúčania lekára, ak užívate akékoľvek iné lieky obsahujúce paracetamol.

Tehotenstvo a dojčenie: Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Kofeín sa neodporúča užívať počas tehotenstva pre možné zvýšenie rizika spontánneho potratu spojeného s jeho konzumáciou. Kofeín v materskom mlieku môže mať stimulačný efekt na dojčené dieťa. Liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Dávkovanie: Dospelí a mladiství od 15 rokov: 1-2 tablety 1 až 4-krát denne podľa potreby s odstupom najmenej 4 hodiny. 1 tableta je vhodná pre osoby s telesnou hmotnosťou 34-60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg. Najvyššia jednotlivá dávka sú 2 tablety. Neužívajte viac ako 8 tabliet za 24 hodín.

Mladiství 12 – 15 rokov: 1 tableta 1 až 3-krát denne s odstupom najmenej 6 hodín. Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávajte viac ako 3 tablety za 24 hodín. Deťom do 12 rokov liek nepodávajte. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Tablety sa zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny.

Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť vážne poškodenie až zlyhanie funkcie pečene. Počas liečby liekom sa vyhnite konzumácie alkoholu a užívaniu iných liekov s obsahom paracetamolu.

Vlastnosti

Účinná látka paracetamol + kofeín
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 500 mg + 65 mg / tbl
Lieková forma filmom obalené tablety
Koľko dní Vám vydrží balenie 20

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Panadol Extra Novum

500 mg/65 mg filmom obalené tablety

Panadol Extra Rapide

500 mg/65 mg šumivé tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu a 65 mg kofeínu.

Panadol Extra Novum

Pomocné látky so známym účinkom:

 • zmes sodných solí parahydroxybenzoátov (sodná soľ metylparahydroxybenzoátu (E 219), sodná soľ etylparahydroxybenzoátu (E 215), sodná soľ propylparahydroxybenzoátu (E 217));

 • jedna tableta obsahuje0,1736 mg sodíka.

Panadol Extra Rapide

Pomocné látky so známym účinkom:

 • jedna šumivá tableta obsahuje 427 mg sodíka a 50 mg sorbitolu (E 420).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Panadol Extra Novum

Filmom obalená tableta.

Biele až takmer biele filmom obalené tablety oválneho tvaru, na jednej strane je vyrazené „xPx“ s P vnútri kruhu, druhá strana je hladká.

Panadol Extra Rapide

Šumivá tableta.

Biele, okrúhle, ploché rozpustné tablety o priemere 25 mm, s deliacou ryhou na jednej strane.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba miernej až stredne silnej bolesti, ako je bolesť hlavy vrátane migrény, bolesť zubov, neuralgia rôzneho pôvodu, menštruačné bolesti, reumatické bolesti najmä pri osteoartróze, bolesť chrbta, bolesť svalov, kĺbov a bolesť v hrdle pri chrípke a akútnom zápale horných ciest dýchacích.

Lieky súčasne znižujú horúčku.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí (vrátane starších osôb) a dospievajúci od 15 rokov

1 – 2 tablety podľa potreby 1 až 4-krát denne s časovým odstupom najmenej 4 hodiny.

Jedna tableta je určená pre osoby s telesnou hmotnosťou 34 – 60 kg, 2 tablety pre osoby s telesnou hmotnosťou nad 60 kg.

Najvyššia jednotlivá dávka je 1 g paracetamolu (2 tablety). Maximálna denná dávka je 8 tabliet (4 g paracetamolu a 0,52 g kofeínu). Pri dlhodobej terapii (viac než 10 dní) dávka za 24 hodín nemá prekročiť 2,5 g.

Dospievajúci 12 – 15 rokov

1 tableta podľa potreby 1 až 3-krát denne s časovým odstupom najmenej 6 hodín.

Najvyššia jednotlivá dávka je 1 tableta. Maximálna denná dávka sú 3 tablety za 24 hodín.

Pediatrická populácia

Lieky nie sú určené deťom do 12 rokov.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Pacienti s poruchou funkcie obličiek sa musia pred začatím liečby poradiť s lekárom. Obmedzenia týkajúce sa použitia liekov s obsahom paracetamolu a kofeínu u týchto pacientov sú predovšetkým dané paracetamolom.

Pri renálnej insuficiencii je nutné dávkovanie upraviť:

 • pri glomerulárnej filtrácii 50 – 10 ml/min sa podávajú jednotlivé dávky v intervale najmenej 6 hodín;

 • pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/min v intervale 8 hodín.

Porucha funkcie pečene

Pacienti s poruchou funkcie pečene sa musia pred začatím liečby poradiť s lekárom. Obmedzenia týkajúce sa použitia liekov s obsahom paracetamolu a kofeínu u týchto pacientov sú predovšetkým dané paracetamolom.

U pacientov s ľahkou a stredne ťažkou poruchou funkcie pečene je potrebné podávať tieto lieky s opatrnosťou. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je podávanie liekov kontraindikované.

Spôsob podávania

Lieky sú určené na perorálne použitie.

Tablety sa majú zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Šumivé tablety sa podávajú po rozpustení v pohári vody.

Vždy je potrebné používať najnižšiu účinnú dávku po čo najkratšiu dobu nevyhnutnú na zlepšenie príznakov.

Dávka sa nemá prekračovať.

Časový odstup medzi jednotlivými dávkami musí byť minimálne 4 hodiny.

Dĺžka liečby sa má obmedziť u všetkých pacientov na 7 dní. Ak sa nedosiahne účinné zmiernenie bolesti, pacientov je potrebné poučiť, aby sa poradili s lekárom.

4.3 Kontraindikácie

 • Precitlivenosť na paracetamol, kofeín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Ťažká hepatálna insuficiencia.

 • Akútna hepatitída.

 • Ťažká hemolytická anémia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Obsahuje paracetamol. Pacientov je potrebné upozorniť, aby neužívali súbežne iné lieky s obsahom paracetamolu. Súbežné podávania viacerých liekov s obsahom paracetamolu by mohlo viesť k predávkovaniu.

Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť zlyhanie pečene vedúce až k potrebe transplantácie pečene alebo smrti. Základné ochorenie pečene zvyšuje riziko predávkovania a poškodenia pečene v súvislosti s paracetamolom.

Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje. Paracetamol môže byť už v dávkach nad 6 g denne hepatotoxický. Poškodenie pečene sa však môže vyvinúť aj pri nižších dávkach, ak spolupôsobia alkohol, induktory pečeňových enzýmov alebo iné hepatotoxické lieky. Dlhodobá konzumácia alkoholu významne zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu.

Pacienti s diagnostikovanou poruchou funkcie pečene alebo obličiek sa musia pred zahájením užívania týchto liekov poradiť s lekárom.

Pri podávaní paracetamolu pacientom s poruchou funkcie pečene a u pacientov, ktorí dlhodobo užívajú vyššie dávky paracetamolu, sa odporúča pravidelná kontrola pečeňových testov.

U pacientov s depléciou glutatiónu, ako sú významne podvyživení alebo anorektickí pacienti, pri veľmi nízkom BMI, chronickí ťažkí alkoholici alebo pacienti so sepsou, boli hlásené prípady poruchy funkcie až zlyhávania pečene. U stavov s depléciou glutatiónu, ako je napr. sepsa, môže použitie paracetamolu zvyšovať riziko metabolickej acidózy.

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s deficitom enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a u pacientov s renálnym poškodením (pozri časť 4.2). Pri dlhodobej liečbe nemožno vylúčiť možnosť poškodenia obličiek.

Pri liečbe perorálnymi antikoagulanciami a súbežnom podávaní vyšších dávok paracetamolu je nutná kontrola protrombínového času.

Pri užívaní týchto liekov je potrebné vyhnúť sa nadmernému príjmu kofeínu. Pitie nadmerného množstva kávy alebo čaju spolu s užívaním týchto liekov môže spôsobiť pocit napätia a podráždenosti.

Lieky nie sú určené deťom do 12 rokov.

Panadol Extra Novum:

 • liek obsahuje zmes sodných solí parahydroxybenzoátov, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené);

 • jedna tableta obsahuje 0,1736 mg sodíka; Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Panadol Extra Rapide:

 • jedna tableta obsahuje 427 mg sodíka: má sa to vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka;

 • jedna tableta obsahuje 50 mg sorbitolu: pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Dlhodobé pravidelné denné užívanie paracetamolu môže zvýšiť antikoagulačný účinok warfarínu alebo iných kumarínových derivátov spolu so zvýšeným rizikom krvácania. Občasné užívanie nemá signifikantný účinok.

Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom a znížená kolestyramínom.

Hepatotoxické látky môžu zvýšiť možnosť kumulácie a predávkovania paracetamolom.

Súbežné dlhodobé užívanie paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) môže viesť k poruche funkcie obličiek.

Paracetamol zvyšuje plazmatickú hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu.

Probenecid znižuje klírens a výrazne predlžuje biologický polčas paracetamolu.

Induktory mikrozomálnych enzýmov (rifampicín, fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu vznikom vyššieho podielu toxického epoxidu pri jeho biotransformácii.

Kofeín môže zvyšovať elimináciu lítia z organizmu. Súbežné používanie sa preto neodporúča.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Paracetamol prestupuje cez placentárnu bariéru. Štúdie realizované počas gravidity na zvieratách i u ľudí nepreukázali škodlivý vplyv paracetamolu na graviditu alebo embryofetálny vývin.

Kombinácia paracetamolu s kofeínom sa počas tehotenstva neodporúča pre možné zvýšenie rizika spontánneho potratu spojeného s konzumáciou kofeínu.

Dojčenie

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka. Paracetamol, ani jeho metabolity neboli v moči dojčaťa preukázané. Štúdie paracetamolu u ľudí nepreukázali jeho škodlivý vplyv na laktáciu alebo dojčené dieťa.

Kofeín sa vylučuje do materského mlieka a môže mať stimulačný efekt na dojčené dieťa, ale signifikantná intoxikácia nebola spozorovaná.

Lieky sa neodporúčajú užívať počas dojčenia.

Fertilita

Nie sú dostupné zodpovedajúce údaje.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je pravdepodobné, že by lieky ovplyvňovali pozornosť a schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky z historických dát z klinických štúdii paracetamolu sú jednak málo časté, a tiež z malého množstva expozícií u pacientov. V súlade s tým sú v nasledujúcej tabuľke uvedené nežiaduce účinky hlásené z rozsiahlych post-marketingových skúseností pri používaní terapeutických dávok a považované za odpovedajúce. Nežiaduce účinky sú rozdelené podľa systémov orgánových tried a frekvencie výskytu.

Frekvencie výskytu sú definované takto: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov sa nedá odhadnúť).

Nežiaduce účinky paracetamolu zo spontánnych hlásení po uvedení na trh

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé trombocytopénia, poruchy kmeňových buniek

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

veľmi zriedkavé bronchospazmus (analgetická astma) u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSAID

Poruchy imunitného systému

veľmi zriedkavé alergie, anafylaxia

kožné reakcie z precitlivenosti vrátane vyrážky, angioedému, Stevensov-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé zvýšená hladina pečeňových transamináz (porucha funkcie pečene), žltačka, zlyhanie pečene

Psychické poruchy

zriedkavé depresia, zmätenosť, halucinácie

Poruchy nervového systému

zriedkavé tras, bolesť hlavy

Poruchy oka

zriedkavé abnormálne videnie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

zriedkavé edém

Poruchy ciev

zriedkavé edém

Poruchy gastrointestinálneho traktu

zriedkavé hemorágia, bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

zriedkavé svrbenie, vyrážka, potenie, purpura, urtikária

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

zriedkavé závrat, nevoľnosť, horúčka, sedácia

Nežiaduce účinky kofeínu zo spontánnych hlásení po uvedení na trh

Poruchy nervového systému

neznáme závrat, bolesť hlavy

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

neznáme palpitácie

Psychické poruchy

neznáme nespavosť, nepokoj, úzkosť, podráždenosť, nervozita

Poruchy gastrointestinálneho traktu

neznáme gastrointestinálne poruchy

Ak sú tieto lieky kombinované s kofeínom v potrave, zvyšuje sa pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov kofeínu.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Paracetamol

V prípade predávkovania paracetamolom je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc, a to aj v prípade, keď nie sú prítomné žiadne symptómy predávkovania.

Predávkovanie už relatívne nízkymi dávkami paracetamolu (8 – 15 g v závislosti od telesnej hmotnosti pacienta) môže mať za následok závažné poškodenie pečene končiace transplantáciou pečene či až smrťou a niekedy akútnou renálnou tubulárnou nekrózou. Spolu s poruchou funkcie pečene alebo pečeňovou toxicitou bola pozorovaná akútna pankreatitída. Do 24 hodín sa môže objaviť nauzea, vracanie, letargia a potenie. Bolesť brucha môže byť prvým symptómom poškodenia pečene a vzniká do 1 – 2 dní. Môže sa vyvinúť zlyhanie pečene, encefalopatia, kóma až smrť. Komplikácie zlyhania pečene predstavuje acidóza, edém mozgu, prejavy krvácania, hypoglykémia, hypotenzia, infekcie a zlyhanie obličiek. Indikátorom zhoršenia funkcie pečene je predĺženie protrombínového času, a preto sa odporúča jeho monitorovanie. Pacienti, ktorí užívajú induktory enzýmov (karbamazepín, fenytoín, barbituráty, rifampicín) alebo majú abúzus alkoholu v anamnéze, sú náchylnejší k poškodeniu funkcie pečene. K akútnemu renálnemu zlyhaniu môže dôjsť i bez prítomnosti závažného poškodenia funkcie pečene. Inými prejavmi intoxikácie je poškodenie myokardu.

V prípade predávkovania paracetamolom je nevyhnutná okamžitá lekárska pomoc, a to aj v prípade, keď nie sú prítomné žiadne symptómy predávkovania. Je nutná hospitalizácia. Vyvolanie vracania, výplach žalúdka, najmä ak bol paracetamol užitý pred menej než 4 hodinami, potom je nutné podať metionín (2,5 g p.o.), ďalej sú vhodné podporné opatrenia. Podanie aktívneho uhlia z dôvodu zníženej gastrointestinálnej absorpcie je sporné. Odporúča sa monitorovať plazmatické koncentrácie paracetamolu. Špecifické antidotum acetylcysteín je nutné podať do 8 - 15 hodín po otrave, priaznivé účinky sa však pozorovali aj pri neskoršom podaní. Acetylcysteín sa zvyčajne podáva dospelým a deťom i.v. v 5 % glukóze v úvodnej dávke 150 mg/kg telesnej hmotnosti počas 15 minút. Potom 50 mg/kg v infúzii 5 % glukózy počas 4 hodín a ďalej 100 mg/kg do 16 resp. 20 hodín od nasadenia terapie. Acetylcysteín možno podať aj p.o. do 10 hodín od požitia toxickej dávky paracetamolu v dávke 70 - 140 mg/kg 3-krát denne. Pri veľmi ťažkých otravách je možná hemodialýza či hemoperfúzia.

Kofeín

Predávkovanie kofeínom môže mať za následok bolesť v epigastriu, vracanie, diurézu, tachykardiu alebo srdcové arytmie a stimuláciu CNS (nespavosť, nepokoj, vzrušenie, agitácia, nervozita, triaška a kŕče).

Je nevyhnutné poznamenať, že klinicky významné symptómy pri predávkovaní kofeínom v tomto lieku sa budú prejavovať účinkami predávkovania paracetamolom a súvisiacou pečeňovou toxicitou.

Špecifické antidotum nie je k dispozícii. Podporná liečba antagonistami beta-adrenergných receptorov môže pomôcť zvrátiť kardiotoxické účinky.

Panadol Extra Rapide:

Vysoké dávky hydrogénuhličitanu sodného môžu vyvolať gastrointestinálne symptómy vrátane grgania a nevoľnosti. Okrem toho, vysoké dávky sodíka môžu spôsobiť hypernatriémiu. Mali by byť monitorované elektrolyty a liečba pacienta riadená podľa toho.

Všeobecne pri predávkovaní:

Ak sa predávkovanie potvrdí alebo existuje podozrenie, odporúčame kontaktovať okamžite Národné toxikologické cetrum (tel.: +421 254 652 307 alebo +421 911 166 066, www.ntic.sk).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Analgetiká, anilidy.

ATC kód: N02BE51

Paracetamol

Paracetamol je analgetikum s antipyretickým účinkom bez protizápalového účinku a s dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou. Je vhodné u dospelých pacientov i v pediatrii. Mechanizmus účinku je pravdepodobne podobný pôsobeniu kyseliny acetylsalicylovej a je závislý od inhibície prostaglandínov v centrálnom nervovom systéme.

Absencia periférnej inhibície prostaglandínov dáva paracetamolu dôležité farmakologické vlastnosti, ako sú udržanie protektívnych prostaglandínov v gastrointestinálnom trakte. Paracetamol je preto vhodný najmä u pacientov s anamnézou ochorenia alebo u pacientov užívajúcich ďalšiu liečbu, kde je inhibícia periférnych prostaglandínov nežiaduca (ako napr. pacienti s anamnézou gastrointestinálneho krvácania alebo starší pacienti).

Neovplyvňuje glykémiu a je vhodný pre diabetikov. Neovplyvňuje krvnú zrážavosť pri užívaní dávok paracetamolu do 2 g denne alebo pri krátkodobom užívaní. Nemá vplyv na hladinu kyseliny močovej a jej vylučovanie do moču. Paracetamol je možné podať vo všetkých prípadoch, kde sú kontraindikované salicyláty.

Analgetický účinok paracetamolu po jednorazovom podaní dávky 0,5 - 1 g trvá 3 - 6 hodín, antipyretický 3 – 4 hodiny. Obidva účinky sú porovnateľné s kyselinou acetylsalicylovou v rovnakých dávkach.

Kofeín

Kofeín zvyšuje analgetický účinok paracetamolu tým, že pôsobí stimulačne na centrálny nervový systém a môže tak zmierniť depresiu, ktorá je často s bolesťou spojená.

Metaanalýza 30 klinických štúdií kombinovaných analgetík s kofeínom zahŕňajú šesť štúdií kombinácie rôznych dávok paracetamolu s kofeínom ukázala, že kombinácia paracetamolu s kofeínom je 1,37-krát účinnejšia ako samotný paracetamol (p < 0,05).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Paracetamol

Paracetamol sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Distribuuje sa takmer do všetkých tkanív. Väzba na plazmatické bielkoviny je pri terapeutických koncentráciách minimálna. Biologický polčas v plazme po perorálnom podaní je priemerne 2,3 hodiny. Pri závažnej pečeňovej insuficiencii dochádza k predĺženiu biologického polčasu až na 5 hodín. Pri insuficiencii obličiek sa polčas nepredlžuje, ale keďže viazne vylučovanie obličkami, je treba dávku paracetamolu redukovať. Paracetamol je metabolizovaný v pečeni a vylučovaný obličkami vo forme glukoronidových a sulfátových konjugátov. Menej než 5 % paracetamolu sa vylúči v nezmenenej forme.

Kofeín

Kofeín je po orálnej aplikácii rýchlo absorbovaný a distribuovaný do telesných tkanív. Biologický polčas v plazme po perorálnom podaní je približne 4,9 hodiny. Kofeín sa takmer úplne metabolizuje v pečeni oxidáciou a demetyláciou na rôzne xantínové deriváty, ktoré sa vylučujú do moču.

Panadol Extra Novum

Panadol Extra Novum obsahuje kyselinu algínovú a uhličitan vápenatý, ktoré zlepšujú vstrebávanie lieku v porovnaní s tabletami pôvodnej formulácie lieku Panadol Extra. Farmakokinetické štúdie u ľudí ukázali, že počas prvých 60 minút sa vstrebe z Panadolu Extra Novum o 32 % viac paracetamolu než zo štandardnej tablety paracetamolu (p < 0,0001). Súbežne je v tomto čase znížená inter- a intraindividuálna variabilita absorpcie paracetamolu z Panadolu Extra Novum v porovnaní so štandardnou tabletou paracetamolu (p < 0,0001). Celkový rozsah absorpcie paracetamolu z Panadolu Extra Novum je rovnaký ako zo štandardnej tablety paracetamolu.

Maximálna plazmatická koncentrácia paracetamolu sa po Panadole Extra Novum s technológiou Optizorb dosiahne najmenej o 25 % rýchlejšie než po štandardných tabletách paracetamolu ako na lačno, tak aj po jedle (p < 0,01).

Panadol Extra Novum s technológiou Optizorb predstavuje dezintegračný systém, ktorý optimalizuje rozpúšťanie tabliet v porovnaní so štandardnou tabletou paracetamolu. Scintigrafické údaje u ľudí ukazujú, že Panadol Extra Novum s technológiou Optizorb sa rozpadá do 5 minút po užití. Farmakokinetické údaje u ľudí ukazujú, že paracetamol je v  plazme detekovateľný po 10 minútach.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxicita paracetamolu bola študovaná u mnohých druhov zvierat. Predklinické štúdie na potkanoch a myšiach ukázali, že jednotlivé perorálne LD50 je 3,7 g/kg a 338 mg/kg. Chronická toxicita u týchto druhov mnohonásobne presahujúca terapeutické dávky sa u ľudí prejavuje degeneráciou a nekrózou pečene, obličkového a lymfoidného tkaniva a vedie ku zmenám krvného obrazu. Metabolity, ktoré sú považované za zodpovedné za tieto účinky boli preukázané tiež u ľudí. Paracetamol sa preto nemá užívať dlhodobo a v nadmerných dávkach.

Pri užívaní normálnych terapeutických dávok nemá paracetamol riziko genotoxicity alebo kancerogenity. Nie je dôkaz embryotoxicity alebo fetotoxicity paracetamolom v štúdiách na laboratórnych zvieratách. Liečivá sa klinicky používajú už veľa rokov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Panadol Extra Novum

predželatínovaný škrob

povidón 25

uhličitan vápenatý

krospovidón

zmes sodných solí parahydroxybenzoátov

kyselina algínová

stearan horečnatý

filmotvorná sústava Opadry YS-1-7003 biela

karnaubský vosk

čistená voda

Panadol Extra Rapide

hydrogenuhličitan sodný

sorbitol

sacharín, sodná soľ

laurylsíran sodný

kyselina citrónová bezvodá

uhličitan sodný bezvodý

povidón

dimetikón

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Panadol Extra Novum

2 roky

Panadol Extra Rapide

4 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Panadol Extra Novum

Balenie:

 • biely nepriehľadný PVC/AL blister, škatuľka, písomná informácia pre používateľa;

 • biely nepriehľadný PVC/AL blister, PVC obal pripomínajúci peňaženku; text písomnej informácie uvedený na vnútornej strane obalu;

 • biely nepriehľadný PVC blister / dvojvrstvová bezpečnostná Al/PET fólia, škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10, 12, 14, 20, 24, 30 alebo 48 tabliet.

Panadol Extra Rapide

Papierové stripy s Al fóliou v balení po 12 a 24 šumivých tabliet, písomná informácia pre používateľa, papierová skladačka.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA o REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c

140 00 Praha 4

Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Panadol Extra Novum

07/0164/92-CS

Panadol Extra Rapide

07/0147/94-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Panadol Extra Novum

Dátum prvej registrácie: 19. februára 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 27. decembra 2006

Panadol Extra Rapide

Dátum prvej registrácie: 14. apríla 1994

Dátum posledného predĺženia registrácie: 7. januára 2008

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

05/2019

Otázky (1)

 • návštevník sa pýta

  10.02.2018
  Davkovanie
  Tomáš Srnka

  Odpovedá
  PharmDr.
  Tomáš Srnka
  farmaceut

  DObrý deň, podľa potreby pri bolesti pre dospelých 1-2 tbl max 4x denne. Nekombinovať s Paralenom/Panadolom. Prajem ekný deň .

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)