DETRALEX 500mg 60 tabliet

tbl flm 500 mg (blis.Al/PVC) 1x60 ks

Kód tovaru:

EAN: 5391189250061

19,42 € s DPH

Jednotková cena za ks0,32 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Liek Detralex 500mg tablety sa používa pri liečbe žilovo-lymfatickej nedostatočnosti s príznakmi ako pocit ťažkých nôh,ranný výskyt pocitu unavených nôh,bolesť. Detralex 500mg tablety je tiež vhodný liek pri liečbe hemoroidov v akútnej fáze.

Detaily

Indikácie: Bioflavonoidy sú liečivá lieku stabilizujúce kapiláry. Liek sa používa u dospelých na:

 • liečbu žilovo-lymfatickej nedostatočnosti s príznakmi (pocit ťažkých nôh, ranný výskyt pocitu unavených nôh, bolesť),
 • liečbu funkčných  príznakov akútneho stavu hemoroidálneho ochorenia.

Kontraindikácie: Liek nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

Tehotenstvo a dojčenie: Počas tehotenstva je lepšie sa užévaniu lieku vyhnúť.
Dojčenie sa počas liečby neodporúča. U dojčiacich žien je potrebné rozhodnúť, či sa má prerušiť dojčenie alebo či prerušiť/zdržať sa užitia lieku.

Dávkovanie: Tablety sa užívajú celé počas jedla a zapíjajú tekutinou.

Chronické žilové ochorenie:
Liečba venolymfatickej insuficiencie: odporúčaná dávka je 2 tablety denne užité ráno. Liečba má trvať najmenej 1 mesiac.

Akútny stav hemoroidálneho ochorenia:
Liečba akútneho hemoroidálneho ataku: 6 tabliet denne (3 tablety ráno a 3 tablety večer) po dobu 4 dní, potom 4 tablety denne (2 tablety ráno a 2 tablety večer) po dobu 3 dní. Liečba pri tejto indikácii je krátkodobá.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka bioflavonoidy
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 500 mg
Lieková forma filmom obalené tablety
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Napísať hodnotenie

 

Písomná informácia pre používateľa

 

DETRALEX

filmom obalené tablety

čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia 500 mg

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

-                 Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-                 Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

-                 Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

-        Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

 1.          Čo je Detralex a na čo sa používa
 2.          Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Detralex
 3.          Ako užívať Detralex
 4.          Možné vedľajšie účinky
 5.          Ako uchovávať Detralex
 6.          Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

 1.        Čo je Detralex a na čo sa používa

 

Liečivom tohto lieku sú bioflavonoidy, ktoré stabilizujú kapiláry.

 

Terapeutické indikácie:

Liečba žilovo-lymfatickej nedostatočnosti s príznakmi:

-          pocit ťažkých nôh,

-          ranný výskyt pocitu unavených nôh,

-          bolesť.

Liečba funkčných príznakov akútneho stavu hemoroidálneho ochorenia.

 

 

 1.          Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Detralex

 

Neužívajte Detralex

-    ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

-    v prípade akýchkoľvek pochybností alebo ak sa príznaky uvedené v tejto časti vyskytnú počas užívania lieku, informujte o tom svojho lekára.

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Detralex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak príznaky akútnej hemoroidálnej epizódy nevymiznú do 3 dní a do 8 dní v prípade žilovo-lymfatickej nedostatočnosti, je potrebné poradiť sa s lekárom.

 

Deti a dospievajúci

Detralex nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.

 

Iné lieky a Detralex

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Detralex a jedlo a nápoje

Detralex sa odporúča užívať počas jedla.

 

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

 

Tehotenstvo

Z dôvodu preventívného opatrenia je lepšie sa užívaniu Detralexu počas tehotenstva vyhnúť.

 

Dojčenie

Z dôvodu nedostatku dát o vylučovaní lieku do materského mlieka sa dojčenie počas liečby neodporúča.

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Detralex nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

 

 1.        Ako užívať Detralex

 

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 

-          V prípade žilovo-lymfatickej nedostatočnosti je odporúčaná dávka 2 tablety denne užité ráno počas jedla. Liečba má trvať najmenej 1 mesiac.

 

-          V prípade akútnej hemoroidálnej epizódy sa užíva 6 tabliet denne (3 tablety ráno a 3 tablety večer) po dobu 4 dní, potom 4 tablety denne (2 tablety ráno a 2 tablety večer) po dobu 3 dní. Pre krátkodobé podávanie do 7 dní, čo zodpovedá dĺžke zhoršenia akútneho stavu hemoroidálneho ochorenia.

 

-          U pacientov s nedostatočnosťou obličiek alebo pečene nie je nutná zmena dávkovania.

           

Ak užijete viac Detralexu, ako máte

Ak ste užili viac Detralexu, ako ste mali, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika. Skúsenosti z predávkovania Detralexom sú obmedzené, ale boli hlásené príznaky zahrňujúce hnačku, nevoľnosť, bolesť brucha, svrbenie a vyrážku.

 

Ak zabudnete užiť Detralex

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

 

 1.        Možné vedľajšie účinky

 

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Tie môžu zahŕňať:

 

-          Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): hnačka, ťažkosti pri trávení, nevoľnosť, vracanie.

 

-          Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb): zápal hrubého čreva.

 

-          Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): závrat, bolesť hlavy, nevoľnosť, vyrážka, svrbenie, žihľavka.

 

-          Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): bolesť brucha, oddelený edém (opuch) tváre, pier, očných viečok. Výnimočne Quinckeho edém (náhly opuch tkanív, ako je tvár, pery, ústa, jazyk alebo hrdlo, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním).

 

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

 

 1.        Ako uchovávať Detralex

 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

 

 1.        Obsah balenia a ďalšie informácie

 

Čo Detralex obsahuje

-   Liečivo je čistená mikronizovaná flavonoidná frakcia 500 mg v jednej tablete, v zložení 450 mg diosmínu (90 %) a 50 mg flavonoidov vyjadrených ako hesperidín (10 %).

-   Ďalšie zložky sú: sodná soľ karboxymetylškrobu, mikrokryštalická celulóza, želatína, magnéziumstearát, mastenec, glycerol, hydroxypropylmetylcelulóza 2910, makrogol 6000, laurylsíran sodný, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172).

 

Ako vyzerá Detralex a obsah balenia

 

Detralex je oválna obalená dvojvypuklá tableta lososovej farby so skosenými hranami.

Balenie obsahuje 90, 120, 150 alebo 180 filmom obalených tabliet (multibalenie s 2 papierovými škatuľkami po 90 tabliet (6 blistrov po 15 filmom obalených tabliet v jednej škatuľke)) v blistrovom balení.

 

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92 284Suresnes cedex, Francúzsko

 

Výrobca

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Co. Wiclow – Arklow

Írsko

 

Les Laboratoires Servier Industrie

905, route de Saran

455 20 Gidy, Francúzsko

 

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

 

Slovenská republika

Servier Slovensko, spol. s r. o.

tel.: 02/59204111

 

 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 02/2020.

 

 

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »